Algemene voorwaarden

Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Ook wij als webwinkelier stellen u graag op de hoogte van onze voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, is er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 
Bent u distributeurs dan heeft u de algemene voorwaarden ontvangen samen met de distributieovereenkomst. gaat u nu akkoord heeft dit betrekking op die voorwaarden.

Algemene voorwaarden Lilly Nails Benelux 

leveringsvoorwaarden Groothandel en Webshop

Artikel 1: Definities

1a) Leverancier: Lilly Nails Benelux,
   benoemd in deze voorwaarden als Lilly Nails Benelux,
   rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in groothandel als op afstand vanuit de
   webshop aan afnemer aanbiedt

1b) Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met Lilly Nails Benelux een overeenkomst aangaat
   (ook op afstand) en de natuurlijke persoon die wel en/of niet handelt in de uitoefening van
   beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand

1c) Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
    Lilly Nails Benelux georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
    tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
    technieken voor communicatie op afstand;

1d) Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
    een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
    samengekomen.

 

Artikel 2: Identiteit

Bedrijf                   : Lilly Nails Benelux BV

(Post)adres               : van Ijsendijkstraat 409/b, 1442LB, Purmerend

Telefoon                  : 0299 240003

Email                     : [email protected]

KVK                       : 55535119

BTWnr.                    : NL001775700B08 

 

 


Artikel 3: Toepasselijkheid

3a) Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle goederen,
diensten en overeenkomsten(op afstand) die Lilly Nails Benelux aan afnemers,
waaronder haar Distributeurs, verkoopt en levert.

3b) Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op
bepaalde diensten en/of producten.
Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan,
dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden.
Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien
dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven
in dat geval onverminderd van kracht.

3c) Eventuele specifieke inkoop- en/of andere voorwaarden van afnemers zijn niet van toepassing,
tenzij deze door de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd.

3d) In het geval dat een bepaling van deze algemene voorwaarden door de bevoegde rechter nietig
geacht zal worden dan wel anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

3e) De tekst van deze algemene voorwaarden zal door Lilly Nails Benelux langs elektronische weg
aan afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door afnemer op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten,
wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan afnemer beschikbaar gesteld.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand)
wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Lilly Nails Benelux zijn in te
zien en dat zij op verzoek van afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos
zullen worden toegezonden.

3f) Lilly Nails Benelux behoudt zich het recht te alle tijde voor de
algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 4. Aanbod en totstandkoming overeenkomsten

4a) Door gebruik te maken van (een van) de webshop(s) van Lilly Nails Benelux en/of
het plaatsen van een bestelling aanvaardt afnemer deze algemene voorwaarden alsmede alle andere
rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de
groothandel.

4b) Lilly Nails Benelux is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een
overeenkomst met de afnemer.

4c) Het aanbod van Lilly Nails Benelux is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn
voor aanvaarding is genoemd.

4d) Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4e) Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of specifieke voorwaarden heeft,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4f) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door
afnemer mogelijk te maken.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lilly Nails Benelux niet. 

4g) Elk aanbod bevat zodanige informatie,
dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn,
die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4h) Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat;

− Aspirant afnemer uitdrukkelijk telefonisch of schriftelijk gegevens heeft aangeleverd of
ingevoerd op het daartoe bedoelde invulscherm van de website en desbetreffende data zijn door
Lilly Nails Benelux telefonisch ontvangen dan wel via een bestelformulier, post of e-mail;

− Aspirant afnemer heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van Lilly Nails Benelux
uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen
kopen of te ontvangen;

− Aspirant afnemer heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product
en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.

4i) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4h),
tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan
de daarbij gestelde voorwaarden.

4j) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Lilly Nails Benelux passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Indien afnemer elektronisch betaalt,
zal Lilly Nails Benelux daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4k) Lilly Nails Benelux kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of afnemer
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand).
Als Lilly Nails Benelux op basis van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst
niet aan te gaan, behoudt Lilly Nails Benelux zich het recht een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Prijzen

5a) Alle genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro's en zijn exclusief 21% BTW en
overige kosten zoals heffingen en verzendkosten,
tenzij anders door Lilly Nails Benelux vermeld.

5b) Lilly Nails Benelux behoudt zicht het recht alle gemaakte kosten welke direct of indirect
verband houden met de uitvoering van de opdracht en welke met instemming van de afnemer zijn
verricht, in rekening te brengen.

5c) Afnemer is de prijs verschuldigd die Lilly Nails Benelux in haar bevestiging heeft
medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden,
kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Lilly Nails Benelux worden gecorrigeerd.

5d) Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.
Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven.
Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking
tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.

5e) Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de
bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan afnemer de bestelling annuleren ofwel de
overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door
Lilly Nails Benelux.

5d)

3a Covid-19 (Corona) e/a uitbraken van besmettelijke ziektes.
Lilly Nails Benelux houdt zich aan de richtlijnen van de overheid.
Client dient deze ten alle tijden op te volgen. Wanneer client deze weigert zal de toegang tot de nagelstudio, groothandel en opleidingsruimte ontzegt worden.

Lilly Nails Benelux zal alle regels volgens het protocol in acht nemen.


 


Artikel 6: Betaling

6a) Bij afhalen van goederen in de groothandel kan per pin of contant betaald worden.

6b) Bestellingen via de webshop kunnen worden voldaan via de door MOLLIE aangeboden diensten o.a.
Ideal, PayPal.

6c) Voor sommige producten en diensten kan Lilly Nails Benelux een vooruitbetaling wensen.
In dit geval kan afnemer geen enkel recht doen gelden over de uitvoering van de gesloten
overeenkomst, totdat de vooruitbetaling door Lilly Nails Benelux is ontvangen.

6d) Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in de ontvangen betaalgegevens direct aan
Lilly Nails Benelux door te geven.

6e) Bij verzending van goederen, vindt de levering pas plaats,
zodra de betaling is ontvangen en alle producten geleverd kunnen worden.

6f) Indien afnemer niet binnen de overeengekomen termijn de betaling voldoet,
wordt deze afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Lilly Nails Benelux
zonder enige nadere ingebrekestelling het recht om vanaf de vervaldatum over het
uitstaande bedrag een rente in rekening te brengen van 3% per maand,
waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand geldt.

6g) Indien de afnemer in gebreke blijft de vordering te betalen,
kan de vordering uit handen gegeven worden, in welk geval de afnemer naast het verschuldigde
totaal bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten,
waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag met een minimum van € 250,-, 
en van de eventuele kosten, zulks onverminderd het recht van
Lilly Nails Benelux de werkelijk geleden schade te vorderen.

6h) In geval van niet tijdige betaling is Lilly Nails Benelux bevoegd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere)
levering op te schorten tot het moment waarop afnemer de betalingsverplichtingen volledig is
nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 7: Levering

7a) Lilly Nails Benelux streeft ernaar webshopbestellingen (met een succesvolle betaling)
die voor 14.00 uur ontvangen zijn worden dezelfde dag nog te verzenden.

7b) Leveringen tot een bestelling totaal van € 85,- ex BTW worden belast met verzendkosten.
Vanaf dit bedrag vindt gratis verzending plaats, m.u.v. van bestellingen die
afwijken van reguliere grootte, gewicht en verzendwijze en leveringen aan Distributeurs.

7c) Goederen zijn ook af te halen op adres van de leverancier zonder kosten.
Verzending van goederen geschiedt altijd op risico van afnemer.

7d) De door leverancier opgegeven levertijd is bij benadering en wordt zoveel mogelijk nagekomen,
maar is niet bindend.
Overschrijding van deze levertijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding
dan wel het recht ontbinding van de overeenkomst.

7e) De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling,
met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen
is na ontvangst van de betaling. Aan de leveringsplicht van Lilly Nails Benelux zal,
behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Lilly Nails Benelux geleverde zaken een keer
aan de afnemer zijn aangeboden.

7f) Afnemer is verplicht de goederen direct in ontvangst te nemen zodra ze ter beschikking zijn
gesteld door leverancier, ook bij delen of gedeeltes van bestellingen. Wanneer uitgestelde
betaling overeengekomen is, is leverancier vanaf dat moment tot aan de facturatie van de
betreffende goederen gerechtigd.

7g) Indien goederen als gevolg van niet-tijdige afname, geheel of gedeeltelijk door verkoper
worden opgeslagen, dan zullen de kosten van opslag alsmede die van verzekering van de goederen
aan afnemer in rekening worden gebracht.

7h) Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

7i) Ontvangen leveringen die niet zijn besteld,
of leveringen die incompleet en/of, beschadigd zijn,
dienen binnen 48 uur onder de aandacht van Lilly Nails Benelux te worden gebracht.

7j) Voor levering in het binnen-en buitenland dient bij aflevering getekend te worden.
Wanneer er voor getekend is, is het pakket voor Lilly Nails Benelux afgeleverd en is
Lilly Nails Benelux al haar verplichtingen nagekomen.
 
Artikel 8. Zichttermijn / Herroepingsrecht

In beginsel is onderstaande op niet van toepassing bij Lilly Nails Benelux
omdat zij alleen zakelijke verkoop toestaat,
wanneer een consument bij Lilly Nail Benelux koopt op welke manier dan ook heeft de consument
de gegevens niet naar waarheid ingevuld.

8a) Indien er sprake is van een (consumenten)koop,
overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand, heeft de afnemer het recht (een deel van)
de geleverde goederen, mits deze in originele staat met verpakking en geseald is,
binnen een periode van tien (10) dagen zonder opgave van reden te retourneren.
Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.

8b) Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan
Lilly Nails Benelux heeft teruggezonden, is de koop een feit.
De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending,
daarvan binnen de termijn van tien (10) dagen na aflevering schriftelijk,
uitsluitend per briefpost of per e-mail, melding te maken bij Lilly Nails Benelux.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,
bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

8c) Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking
(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend.
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt,
vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

8d) Met inachtneming van hetgeen is bepaald in lid 8c), draagt Lilly Nails Benelux er zorg voor
dat na de ontvangst van de retourzending en de bevestiging van ontvangst door Lilly Nails Benelux,
het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.
De kosten en het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico
van de afnemer.

8e) Het herroepingsrecht geldt niet voor:

− Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper,
is begonnen voor de termijn van 10 dagen;

− Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt,
waarop de leverancier geen invloed heeft;

− Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd,
bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

− Goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden,
bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

8f) Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan
wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd.
Het product blijft eigendom van afnemer welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken
af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd,
waarbij bezorgkosten voor rekening komen van afnemer.

8g) Lilly Nails geeft geen geld terug bij gebruikte artikelen of producten of verplaatste workshops en of trainingen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9a) Alle door leverancier geleverde goederen blijven haar eigendom,
totdat afnemer aan alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst(op afstand)
tegenover Lilly Nails Benelux heeft voldaan.

9b) De betrokken goederen mogen niet aan derden (stil) worden verpand en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van
een derde.

9c) Indien naar het oordeel van Lilly Nails Benelux de mogelijkheid bestaat,
dat afnemer de verplichtingen tegenover haar niet of niet-geheel zal nakomen,
behoudt zij het recht afgifte van de goederen te verlangen,
waartegen afnemer zich niet kan verzetten. 

Artikel 10: Vernietiging of ontbinding

Indien de afnemer zijn verplichtingen tegenover leverancier niet nakomt,
bij een natuurlijk persoon onder curatele geplaatst wordt, ofwel schuldsanering
natuurlijke personen aanvraagt, ofwel voor rechtspersonen surséance van betaling aanvraagt,
of geraakt in staat van faillissement, dan heeft leverancier het recht zonder dat
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist,
de tussen beide partijen gesloten overeenkomst te ontbinden.

Doorverkoop van Lilly Nails artikelen en/of producten aan consumenten
"niet gecertificeerde nagelstylistes of pedicures" is ten strengste verboden.
Hier staat een boete op van minimaal €250.00 per verkocht product.
Ook zal iedere samenwerking tussen Lilly Nails Benelux en illegale verkoper zal direct
ontbonden worden.

Artikel 11: Garanties en aansprakelijkheid

11a) Op de door Lilly Nails Benelux geleverde producten gelden de garantiebepalingen welke
door de fabrikant van het desbetreffende artikel worden vastgesteld.

11b) De afnemer is ermee bekend dat sommige producten allergische reacties kunnen geven
bij een beperkt aantal gebruikers. Doorverkoop of gebruik ten behoeve van de onderneming van
de afnemer geschiedt onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de professionele afnemer.
Deze dient de producten slechts te gebruiken wanneer hij/zij oordeelkundig en voldoende
opgeleid kan handelen.

11c) Afnemer wordt geacht de door hem gekochte goederen vooraf volledig te hebben gekeurd of
te hebben laten keuren. Reclames dienen binnen 8 dagen schriftelijk en gedocumenteerd bij
verkoper gemeld te worden.

11d) Retourneringen door afnemer kunnen alleen dan geschieden op strikte voorwaarde dat de
goederen zich in de originele verpakking bevinden en absoluut niet gebruikt zijn.
Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen,
dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van afnemer.
Lilly Nails Benelux is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van afnemer
onder derden op te slaan.

11e) Lilly Nails Benelux is nooit aansprakelijk voor enig nadeel dat afnemer
ten gevolge van enig gebrek aan het verkochte of enige andere tekortkoming in de nakoming van
de verplichtingen uit de overeenkomst zal lijden, bedrijfsschade en vorderingen van derden
daarbij inbegrepen. Dit is slechts in geval van opzet of grove nalatigheid van leverancier.

11f) Lilly Nails Benelux aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade,
indirecte schade en winst- of omzetderving.

11g) Indien Lilly Nails Benelux om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal
die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het
product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

11h) Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de
volgende gevallen:

− Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;

− Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht,
waaronder reparaties die niet met toestemming van Lilly Nails Benelux of de fabrikant zijn
verricht;

− Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

− Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of
onoordeelkundig gebruik;

− Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

− Indien gebruiker de gebruiksaanwijzing niet correct heeft opgevolgd,
de gebruiksaanwijzing is te vinden bij de producten op de webshop.

11i) Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden,
dan wordt afnemer hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer afnemer niet uitdrukkelijk schriftelijk
akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling
van de onderzoekskosten. Wanneer afnemer deze onderzoekskosten zes(6) maanden na het aanbieden
van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan
Lilly Nails Benelux.

Artikel 12: Overmacht

12a)1 Indien Lilly Nails Benelux door overmacht wordt verhinderd de bestelling uit te voeren,
is zij gerechtigd de levering uit te stellen totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te
bestaan. Zij behoudt zicht tevens het recht in geval van onmacht de bestelling geheel of
gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

12b) Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, waardoor uitvoering van de bestelling
redelijkerwijs door leverancier niet kan worden uitgevoerd, waaronder begrepen: oorlog, staking,
bedrijfsstoring, tekort aan grondstoffen, materialen en werknemers, ongevallen,
transportmoeilijkheden, in gebreke blijven van leveranciers van leverancier, mobilisatie,
staat van beleg, quarantaine, epidemieën, onlusten en im- of exportbelemmeringen en andere
belemmeringen door overheidsmaatregelen of voorschriften, dan wel door weersomstandigheden.
 
Artikel 13: Geschillen

13a) Op de overeenkomst, in welke vorm en welke taal zij ook zijn of worden aangegaan,
is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13b) Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.

13c) Elke geschil betreffende deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost,  
zullen door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Lilly Nails Benelux worden beslecht.

 

Artikel 14: Diverse bepalingen

14a) Lilly Nails Benelux streeft ernaar om e-mails verzonden naar [email protected] Nails Benelux.nl  
binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

14b) Eventuele onjuistheden van door Lilly Nails Benelux aan u verstrekte gegevens moet u direct
aan Lilly Nails Benelux melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens
die u aan Lilly Nails Benelux heeft verstrekt.

 

Artikel 15: Conversie

Voor het geval de bevoegde Rechter één of meer van de bepalingen in deze
algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk vernietigt, althans buiten toepassing laat,
komen verkoper en de afnemer reeds nu voor alsdan overeen dat zij geacht moeten worden op
basis van artikel 3:42 BW die bepaling te zijn overeengekomen die het dichtst lag bij de werking
van het nietige oorspronkelijke beding die rechtens wel geoorloofd is
________________________________________________________________________
 
Algemene voorwaarden Lilly Nails Benelux BV

Voorwaarden Opleidingsinstituut 

Identiteit

Bedrijf                   : Lilly Nails Benelux BV

(Post)adres               : van Ijsendijkstraat 409/b, 1442LB, Purmerend

Telefoon                  : 0299 240003

Email                     : [email protected]

KVK                       : 55535119

BTWnr.                    : NL001775700B08 

Juridisch:

Artikel 1. Inschrijving

1a) Inschrijving als cursist gebeurt door middel van toezending per mail of post van het volledig ingevulde inschrijfformulier of door invulling van het inschrijfformulier bij ons op locatie. Door inschrijving gaat de cursist een cursusovereenkomst aan met Lilly Nails Benelux, verbindt de cursist zich voor de gehele duur van de cursus en verplicht zich hiermee tot betaling van het volledige cursusgeld.

1b) Een mondelinge inschrijving of toezegging tot deelname is rechtsgeldig. U dient te alle tijde het inschrijfformulier bij het volgen van een opleiding ingevuld en getekend in te leveren.

1c) Bij inschrijving gelden de volgende inschrijfregels:

− Indien een cursist minderjarig is, dient deze ingeschreven te worden door een ouder / verzorger / voogd of wettelijke vertegenwoordiger. Deze ouder / verzorger / voogd of wettelijke vertegenwoordiger, die de overeenkomst voor de minderjarige aangaat, is te alle tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.

− Cursist heeft 10 dagen (beginnende op de dag van inschrijving) bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren, mits de cursist nog niet aan de lessen heeft deelgenomen, conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 10 dagen gerestitueerd. Indien de cursist na de termijn van 10 dagen annuleert, is de cursist Lilly Nails Benelux 50% van het cursusgeld verschuldigd. Annulering van de cursusaanmelding door de cursist is uitsluitend schriftelijk, per e-mail of post mogelijk. Deze annulering dient bevestigd te worden door Lilly Nails Benelux. Bij niet-deelname aan een cursus zonder annulering wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

− Lilly Nails Benelux behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd of in overleg nieuwe cursusdata afgesproken.

− De cursusovereenkomst eindigt na afloop van de cursus of bepaald zoals in de inschrijfregels en onze Algemene Voorwaarden.

− Het lesmateriaal wat is aangekocht wordt na betaling eigendom van de cursist.

− Alle informatie die door cursisten/klanten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.

− Vragen (via e-mail, telefoon, brief, etc.) van administratieve aard of met betrekking tot de opleiding worden binnen 2 werkdagen beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben, worden binnen 2 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een antwoord kan worden verwacht.

− Het is niet toegestaan de lessen te volgen zonder ingeleverd en ondertekend inschrijfformulier. Ook is het niet toegestaan deel te nemen aan de lessen zonder volledige betaling van het cursusgeld.

− Zonder uw bezwaar voor inschrijving van de cursus, doet Lilly Nails Benelux aan social media: er wordt gefilmd en gefotografeerd tijdens de lessen en andere demonstratiemomenten.

− Als de cursist niet tevreden is over Lilly Nails Benelux kan de cursist een klacht indienen. In eerste instantie dient de cursist zich te wenden tot de directie van Lilly Nails Benelux. Dit dient schriftelijk te gebeuren per brief of per e-mail. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.


Artikel 2. Herroepingsrecht

2a) De cursist mag de overeenkomst binnen 10 dagen, beginnende op de dag van inschrijving, kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).

2b) Lid a is alleen van toepassing, als de cursist nog niet heeft deelgenomen aan de lessen of nog niet van start is gegaan met het opleidingsprogramma.

2c) De cursist maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode een schriftelijke verklaring te sturen naar Lilly Nails Benelux met daarin de mededeling dat de overeenkomst ontbonden moet worden. Deze verklaring is uitsluitend geldig indien dit per post of e-mail gestuurd wordt, tevens dient de annulering bevestigd te worden door Lilly Nails Benelux.

 

2d) Wanneer door onvoorziene omstandigheden een cursus, workshop of training verplaatst moet worden (o.a. rampen, pandemie, ziekte, vliegverboden enz.)zal cursist een vervangende datum worden aangeboden, indien cursist op de vervangende datum niet kan deelnemen ontvangt Cursist een voucher voor het bedrag wat is betaald voor de cursus, workshop training. Deze voucher kan voor een andere cursus, workshop training worden ingezet of er kunnen producten voor worden gekocht, beide ter waarde van de voucher, eventueel verschil al door de cursist worden bijbetaald.


Artikel 3. Betaling cursusgeld

3a) Het cursusgeld behoort 10 dagen voor aanvang van de cursus/opleiding of workshop volledig te zijn voldaan. U heeft zonder betaling (voorafgaande de cursus) geen toegang tot de cursusruimte.

3b) Na ontvangst van uw inschrijving volgt een schriftelijke bevestiging. Bij elke inschrijving wensen wij een aanbetaling van € 150,- voor administratie- en reserveringskosten.

3c) Het cursusgeld kan contant of per pin op onze locatie voldaan worden of dient binnen 7 dagen na inschrijving bijgeschreven te zijn op rekeningnummer: NL91ABNA0549065288 t.n.v. Lilly Nails Benelux te Purmerend. Artikel 4. Termijnbetaling

4a) Het cursusgeld kan in overleg in termijnen voldaan worden.

4b) Pas indien de eerstvolgende verschuldigde deelbetaling door cursist is voldaan, kunnen de vervolglessen van de cursus ingepland worden. Zonder deze deelbetaling is er geen toegang tot de cursusruimte.

4c) Wanneer een deelbetaling niet tijdig is voldaan ontvangt u binnen 7 dagen na de uiterste betaaldatum de eerste herinnering. Als de cursist geen gehoor geeft aan de eerste herinnering zal deze na zeven dagen worden opgevolgd met een tweede herinnering, waarbij € 25,- extra administratiekosten worden berekend. Na deze twee herinneringen zal de herinnering na 7 dagen omgezet worden in een eerste aanmaning, vanaf de eerste aanmaning zal het factuurbedrag worden verhoogt met 6% rente over het openstaande saldo. Wanneer de factuur 7 dagen na de eerste aanmaning niet voldaan is dient de cursist rekening te houden met de wettelijke vastgestelde incassokosten van €40,-.

 

Artikel 5. Annulering

5a) Indien de aanbetaling niet wordt voldaan, kan de aanmelding automatisch door Lilly Nails Benelux worden geannuleerd. Zonder annulering binnen de herroepingsperiode is de cursist verplicht de betaalafspraak na te komen. Kosteloos annuleren na het verstrijken van de herroepingsperiode is niet mogelijk.

5b) Cursist heeft 10 dagen (beginnende op de dag van inschrijving) bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren (herroepingsrecht), mits de cursist nog niet aan de lessen heeft deelgenomen, conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 10 dagen gerestitueerd.

5c) Bij annulering na bevestiging van de cursus door Lilly Nails Benelux zal geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden; de aanbetaling zal worden verrekend als administratie- en reserveringskosten.

5d) Lilly Nails Benelux behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd of in overleg nieuwe cursusdata afgestemd. Na het verstrijken van het herroepingsrecht (zie art. 2) kan de cursist de inschrijving met de volgende consequenties annuleren:

5e) Indien de cursist na de termijn van 14 dagen annuleert, is de cursist Lilly Nails Benelux 50% van het cursusgeld verschuldigd. Annulering van de cursusaanmelding door de cursist is uitsluitend schriftelijk, per e-mail of post, mogelijk. Deze annulering dient bevestigt te worden door Lilly Nails Benelux. Bij niet-deelname aan een cursus zonder annulering wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

 

Artikel 6. Lessen verplaatsen, annuleren of inhalen

6a) Cursist heeft het recht betaalde cursusdagen in te halen, mits de annulering hiervoor minimaal 48 uur van te voren is doorgegeven en uitsluitend ná bevestiging hiervan door Lilly Nails Benelux. Deze annulering is uitsluitend geldig indien deze schriftelijk is verstuurd.

6b) Het verplaatsen van een cursusdag brengt kosten met zich mee. Voor het verplaatsen van een reeds ingeboekte cursusdag die tijdig is geannuleerd, wordt € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Een te laat geannuleerde cursusdag kan leiden tot het vervallen van uw recht op die cursusdag. Bij een te laat geannuleerde cursusdag en een nieuwe boeking hanteren wij een gereduceerd dagtarief van €50,-. Het verplaatsen van een cursusdag is uitsluitend schriftelijk mogelijk en dient bevestigd te worden door Lilly Nails Benelux.

6c) Er is geen restitutie of verrekening van lesgeld bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding.

6d) Indien de cursist niet komt opdagen op de afgesproken lesdag, zonder een schriftelijke afmelding, kan het volledige cursusgeld in rekening gebracht worden.

 

Artikel 7. Gevolgen niet nakomen verplichtingen

7a) Als cursist een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, zijn wij gerechtigd om de verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.

7b) De gevolgen van het onderbreken van de opleiding als bedoeld in lid 7a) zijn voor rekening en risico van cursist. Deze gevolgen zijn onder andere:

- Toegang tot de cursusruimte wordt ontzegd

- Docentbegeleiding wordt stopgezet

- Er kunnen geen examens worden afgelegd

7c) Bij beëindiging van de opleiding bedoeld als lid 7a) geldt het volgende:

- Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft Lilly Nails Benelux geen verplichtingen meer naar cursist.

- Als beëindiging van de opleiding bedoeld in lid 7a) voortijdig is, zijn de voorwaarden van artikel 5 van toepassing.

- De beëindigde opleiding kan niet worden hervat. Indien cursist de opleiding wil vervolgen, zult deze zich opnieuw moeten inschrijven.

 

Artikel 8. Einde cursusovereenkomst

De cursusovereenkomst eindigt na afloop van de cursus of zo bepaald als in andere artikelen van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 9. Auteursrecht en eigendomsrecht cursusmateriaal en naam

9a) Het aangeschafte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist.

9b) Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij de Lilly Nails Benelux.

9c) Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze.

9d) Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

9e) Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

9f) Bij misbruik van de naam of het logo van de Lilly Nails Benelux kan de cursist de toegang tot de opleiding ontzegd worden.

9g) Het is absoluut verboden om gefilmd materiaal tijdens lessen workshops, opleidingen aan derden te laten zien of te verspreiden op welke manier dan ook. Wordt dit wel gedan zullen boetes worden opgelegd van minimaal €250.00

 

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door cursisten/klanten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.

 

Artikel 11. Overmacht

11a) Lilly Nails Benelux behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren en het programma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.

11b) Lilly Nails Benelux is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de cursist c.q. opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11c) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Lilly Nails Benelux geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lilly Nails Benelux niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

11d) Lilly Nails Benelux heeft het recht de cursus(dag) te annuleren bij minder dan 2 cursisten en/of deelnemers.

11e) Lilly Nails Benelux kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

3a Covid-19 (Corona) e/a uitbraken van besmettelijke ziektes.
Lilly Nails Benelux houdt zich aan de richtlijnen van de overheid.
Client dient deze ten alle tijden op te volgen. Wanneer client deze weigert zal de toegang tot de nagelstudio, groothandel en opleidingsruimte ontzegt worden.

 1. Cursist dient bij binnenkomst sieraden te verwijderen en weg te stoppen.
 2. Cursist zet geluid van telefoon uit en stopt deze ook weg.
 3. Cursist hangt zelfs, jas e.d. op aan kapstok
 4. Cursist wordt begeleid naar keuken alwaar de handen gewassen worden en vervolgens met desinfectant worden ingewreven
 5. Cursist neemt plaats op de door een van de medewerkers aan gewezen plaats.
 6. De behandeling zal worden uitgevoerd volgens protocol wat zichtbaar in de salon hangt.

Lilly Nails Benelux zal alle regels volgens het protocol in acht nemen.


Artikel 12. Behoorlijk gedrag

De cursist behoort zich in het gehele pand behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cursist na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Lilly Nails Benelux het recht de cliënt de toegang tot het pand te weigeren onder opgaaf van redenen.


Artikel 13. Recht

Op elke overeenkomst tussen de Lilly Nails Benelux en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Lilly Nails Benelux en of medewerkers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongelukken met materieel of persoonlijk letsel die in of rond de nagelstudio plaats vinden.


Praktische cursusinformatie:

Artikel 14. Cursusmateriaal

14a) Er zijn diverse materialenpakketten beschikbaar, in overleg met cursist wordt bepaald welk pakket gekozen wordt.

14b) Het materialenpakket dient direct na bestelling, contant, per overboeking of met pin te worden voldaan.

14c) Bij betaling via de bank, dient het volledige bedrag op de rekening te zijn ontvangen vóór aanvang cursus.

14d) Materiaal wordt in het geheel, of per module, voorafgaand aan de (eerste) les gezamenlijk gecontroleerd, tenzij anders aangegeven door Lilly Nails Benelux. Voor aanvullende producten of telefonische bestelling geldt contante betaling bij aflevering.

14e) Zonder aanschaf van het cursusmateriaal is het niet mogelijk de cursus te volgen.

Artikel 15. Algemeen cursus

15a) Lesdagen zijn op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, en/of zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur en bestaan uit 2 dagdelen.

15b) Op locatie is geen kantine aanwezig, wel is er op 5 minuten loopafstand een lunchroom. Tussen 12:00 uur en 13:00 uur wordt er gelegenheid gegeven om te lunchen. Uiteraard kan een zelf meegebrachte lunch in de cursusruimte aan de koffietafel genuttigd worden.

15b) Er wordt klassikaal les gegeven, waarbij de docent de aandacht gelijkmatig over alle deelnemers verdeeld.

15c) Op uitdrukkelijk verzoek kan er privéles worden aangevraagd. Privélessen worden apart berekend en gegeven volgens de richtlijnen van desbetreffende distributeur, of zijn maatwerk.

15d) Tijdens de cursus wordt gewerkt met uw eigen materialen, welke uitsluitend in onze groothandel aangeschaft dienen te zijn. Alleen zo kan Lilly Nails Benelux de kwaliteit garanderen.

15e) Voor alle cursussen dient u zelf pen en papier mee te brengen.

15f) Er wordt gewerkt met een Nailtrainer of een model. De Nailtrainer dient u iedere lesdag bij u te hebben mits anders besproken met Lilly Nails Benelux. Bent u niet in het bezit van dergelijke, dan kunt u deze  bij Lilly Nails Benelux.

15g) Gezien onze werkwijze zijn live modellen niet bij alle cursussen nodig, alleen bij geselecteerde lesdagen. Voor de lesdagen waar een live model bij nodig is, bent u zelf verantwoordelijk voor het inplannen en regelen van uw model. Kijk op uw cursusplanning goed of en waanneer u een live model nodig heeft en voor welke techniek dit model geschikt moet zijn. Het zorgen voor live modellen is niet verplicht, maar voor specifiek techniek lessen wel nadrukkelijk aan te raden. Mocht uw model voor de les afzeggen is dit geen reden om de les te annuleren, zorg daarom ook in zulke situaties voor een reservemodel. In uiterste gevallen kan tijdens deze lessen ook op de Nailtrainer gewerkt worden.

15h) Bij elke met goed resultaat compleet gevolgde cursusmodule heeft cursist recht op een certificaat. Bij het volgen van een losse cursusdag of module wordt deze aan het eind van de dag uitgereikt, bij een combinatiecursus worden alle behaalde certificaten tijdens een diploma uitreiking overhandigd.

15i) Indien er een les uit een module niet gevolgd is, kan deze les worden ingehaald. Als deze les ingehaald is, zal het certificaat pas kunnen worden uitgereikt.

15j) Indien een cursusmodule niet met goed gevolg is afgerond, is er een mogelijkheid tot herkansen, de kosten hiervan verschillen afhankelijk welke module of combinatiecursus gevolgd word.

Artikel 16. Vraag en antwoord

Vragen (via e-mail, telefoon, brief, etc.) van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 2 werkdagen beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd dan 48 uur vragen, worden binnen 2 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de vragensteller een uitvoerig antwoord kan verwachten.


Klachtenprocedure:

Artikel 17. Klachtenprocedure

Lilly Nails Benelux streeft naar volledige tevreden van al haar klanten en doet er alles aan om haar kwaliteit te behouden en te bewaken. Desondanks kan het voorkomen dat er een tekortkoming wordt geconstateerd over een geleverde dienst of bij een product. Graag nemen wij de ontevredenheid hierover weg. Indien dit niet lukt, kan er een schriftelijke klacht ingediend worden. Vanaf dat moment treedt onze klachtenprocedure in werking. Deze procedure heeft betrekking op alle leveringen en diensten van de bedrijfsonderdelen van Lilly Nails Benelux. Lilly Nails Benelux behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure en de van toepassing zijnde bepalingen binnen de Algemene Voorwaarden.

17a) Klachtenprocedure

In deze regeling wordt verstaan onder:

- Klacht: iedere schriftelijke onderbouwde uiting van onvrede over een door Lilly Nails Benelux aangeboden dienst, product, cursus of opleiding.

- Klager: een persoon die een onderbouwde klacht heeft over een door Lilly Nails Benelux aangeboden dienst, product, cursus of opleiding

17b) Indienen van een klacht

- Indien een tekortkoming wordt geconstateerd wordt verzocht dit binnen een termijn van 2 weken na levering van de dienst of producten, o.v.v. ‘Klacht’ schriftelijk, uitsluitend per post of e-mail, in te dienen bij; Lilly Nails Benelux, van Ijsendijkstraat 407/b 1422LB Purmerend, of  [email protected] Nails Benelux.nl

- De klacht bevat ten minste:

* De naam en het correspondentieadres van de klager;

* De dagtekening;

* Vermelding van de cursus, dienst of product waar de klacht betrekking op heeft

* Een duidelijke met redenen omklede beschrijving van de klacht. Indien een klacht niet met argumentatie wordt onderbouwd, wordt deze niet in behandeling genomen.

- De afhandeling van de klacht valt onder de eindverantwoordelijkheid van P. Pieters.

- De ontvangst van de klacht wordt door Lilly Nails Benelux binnen tien dagen schriftelijk bevestigd aan de klager. Ook wordt de verdere afhandeling van de klacht vermeld.

17c) Onderzoek van de klacht

- Lilly Nails Benelux is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen.

- Lilly Nails Benelux kan tevens deskundigen inschakelen bij het onderzoek en beoordeling.

- Beoordeling van een klacht duurt maximaal 4 weken na ontvangst van de klacht door Lilly Nails Benelux. Indien deze termijn niet haalbaar is, wordt de klager hiervan binnen 3 weken na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld onder opgaaf van reden. Tevens zal de klager worden bericht binnen welke termijn uitsluitsel over de klacht zal worden gegeven.  

17d) Behandeling van de klacht

- Binnen vier weken na ontvangst van de klacht plant Lilly Nails Benelux een eventueel gesprek in met klager.

- Zowel klager als Lilly Nails Benelux kunnen zich hierin laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor eigen rekening.

17e) Registratie

- Van de klachtafhandeling en gevoerde gesprekken wordt een registratie gemaakt.

- Registraties van klachten worden 5 jaar bewaard.

17f) Afronding van een klacht

- Lilly Nails Benelux streeft ernaar een klacht binnen een maand na indiening af te handelen, doch uiterlijk tot drie maanden na indiening van de klacht.  

- De klachtafhandeling wordt schriftelijk meegedeeld aan klager.

17g) Evaluatie en wijzigingen

De klachtenprocedure wordt jaarlijks door de directie geëvalueerd.

17h) Overige bepalingen

- Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld door Lilly Nails Benelux.

- Deze klachtenprocedure maakt integraal deel uit van de bedrijfspolicy van Lilly Nails Benelux waarop van toepassing onze Algemene Voorwaarden. Alle klachten zullen dan ook volgens deze voorwaarden worden beoordeeld en afgehandeld.

_________________________________________________________________________

 

Algemene voorwaarden Nagelsalon:

Algemene Voorwaarden van nagelstudio Lilly Nails Benelux te Purmerend

Identiteit

Bedrijf                   : Lilly Nails Benelux BV

(Post)adres                : van Ijsendijkstraat 409/b, 1442LB, Purmerend

Telefoon                   : 0299 240003

Email                     : [email protected]

KVK                       : 55535119

BTWnr.                    : NL001775700B08 

 

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Lilly Nails Benelux te Purmerend (verder genoemd als nagelstudio) en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen nagelstudio

De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagelstudio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

De nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, aan de afspraak aan de cliënt melden.

Nagelstudio mag client weigeren wanneer deze ziek is, mensen in de omgeving heeft die een besmettelijke ziekte hebben. Client dient ten alle tijden deze informatie naar waarheid te verstekken. Dit geldt ook voor de nagelstudio jegens client.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de nagelstudio.

Client ontvangt een vragenlijst die naar waarheid dient ingevuld te worden.
Indien client deze niet invult of niet naar waarheid invult kan toegang tot de salon ontzegt worden.

Client komt (zeker zolang de Covid-19 maatregelen van kracht zijn) alleen naar de salon, maximaal 5 minuten voor aanvang van de afspraak. Wanneer client meer dan 10 minuten te laat is kan de behandeling vervallen, dient dan 50% van de afgesproken behandeling te voldoen aan de behandelaar waar de afspraak mee is gemaakt.

Kinderen jonger dan 16 jaar zijn niet welkom in de salon.
Behandelingen worden niet uitgevoerd bij personen onder 18 jaar.

3a Covid-19 (Corona) e/a uitbraken van besmettelijke ziektes.


Nagelstudio houdt zich aan de richtlijnen van de overheid en het opgemaakte protocol.
Client dient deze ten alle tijden op te volgen. Wanneer client deze weigert zal de toegang tot de nagelstudio, groothandel en opleidingsruimte ontzegt worden.

 1. Client dient bij binnenkomst sieraden te verwijderen en weg te stoppen.
 2. Client zet geluid van telefoon uit en stopt deze ook weg. Indien klant een voorbeeld wil laten zien heeft de klant de mogelijkheid deze via mail te sturen naar [email protected]
 3. Client hangt zelf, jas e.d. op aan kapstok
 4. Client wordt begeleid naar keuken alwaar de handen gewassen worden en vervolgens met desinfectant worden ingewreven
 5. Client neemt plaats op de door een van de medewerkers aan gewezen plaats.
 6. De behandeling zal worden uitgevoerd volgens protocol wat zichtbaar in de salon hangt.
 7. Nagelstudio zal alle regels volgens het protocol in acht nemen.

 1. Betaling

De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin betaling te voldoen.                                                                                

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de nagelstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 1. Geheimhouding

De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

De nagelstudio en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Nagelstudio en/of een van de medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongelukken met materieel of persoonlijk letsel die in of rond de nagelstudio plaats vinden.

De nagelstudio en medewerkers is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

Nagelstudio en medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ziektes en/of aandoeningen, al dan niet opgelopen bij nagelstudio.

 1. Garantie

De nagelstudio geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
 • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
 • De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de tiplijst, niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 1. Beschadiging & diefstal

De nagelstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking liefst schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de nagelstudio. De nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. Lilly Nails geeft geen geld terug voor geleverde diensten.

 1. Nail art

Indien de nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de nagelstudio. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio. De nagelstudio mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen de nagelstudio en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Lilly Nails Benelux
van ijsendijkstraat 409b
1442LB Purmerend
www.lillynails.nl
[email protected]
0299240003
btw: NL001775700B08
KvK: 55535119